Algemene Voorwaarden 

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

 

CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. stelt u op deze website; informatie, documenten en verschillende diensten ter beschikking onder de voorwaarden die in dit document worden uitgelegd (de "gebruiksvoorwaarden"). Door deze site te bezoeken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden. CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. behoudt zich het recht om de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Uw gebruik van de site is onderworpen aan de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden die op het moment van gebruik op de site zijn geplaatst. Bovendien, wanneer u bepaalde diensten of materialen op deze site gebruikt, bent u onderworpen aan alle richtlijnen of regels die op de site zijn geplaatst en die van toepassing zijn op dergelijke diensten en materialen. Al deze richtlijnen of regels worden hierna door verwijzing opgenomen in de gebruiksvoorwaarden. Als u zich niet houdt aan een van de gebruiksvoorwaarden, wordt uw toestemming om deze site te gebruiken automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle materialen die van de site zijn gedownload of afgedrukt, vernietigen. De raadpleging van de site wordt gratis aangeboden aan internetgebruikers en zonder garanties van CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V..

 

Beschrijving van de service en het doel van de site

 

De site is bedoeld als gids bij het vinden van informatie over CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V..

Het is niet nodig om je te registreren om de site te kunnen raadplegen. Het is echter noodzakelijk om u te registreren als u zich wenst te abonneren op nieuwsbrieven of om toegang te krijgen tot extranet- of intranetdiensten als deze beschikbaar zijn.

De site wordt beheerd door CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V.. Elke vraag, opmerking, mening, kritiek of suggestie hierover kan gestuurd worden naar het volgende adres: rbs@rbs-cp.be

  

Optimale raadpleging van de site

 

We willen u eenvoudige, gemakkelijke en snelle toegang tot informatie bieden. De site is getest met verschillende browsers zoals Microsoft Internet Explorer ®, Mozilla Firefox ®. CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. kan spijtig genoeg niet garanderen dat men een perfecte weergave krijgt met alle versies van deze browsers.

De site bevat geen advertenties. Voor een correcte weergave van alle pagina's raden wij u aan om uw anti-pop-up software op onze site te deactiveren.

Wij vragen u vriendelijk om het gebruik van cookies toe te staan.

 

Wat is een cookie?

 

Een cookie is een klein tekstbestand (maximaal 4 kb) dat door onze webserver naar uw webbrowser wordt gestuurd. Cookies zijn een manier voor de server om specifieke stukjes informatie te onthouden. De informatie in een cookie kan alleen worden gelezen door de webserver die de cookie oorspronkelijk heeft verzonden. Voor meer details over het gebruik van cookies, zie onze privacypagina.

 

De site bevat geen frames. Onze code maakt ook gebruik van Javascript. Een te hoog beschermingsniveau voor JavaScript in de browserconfiguratie kan de werking van een reeks functies nadelig beïnvloeden.

  

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

 

Het gebruik van de diensten is op eigen risico van de gebruiker, CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie in het algemeen.

  

  1. Site-inhoud

 

De informatie op de site wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Ondanks alle inspanningen van CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. voor de totstandkoming van deze site en voor het verspreiden van juiste en actuele informatie kunnen fouten, onnauwkeurigheden en/of typefouten op de site worden opgenomen. CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze informatie of voor het gebruik dat door de gebruiker kan worden gemaakt. CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. behoudt zich het recht om de informatie op de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. verbindt zich er op geen enkele manier toe deze materialen of diensten bij te werken. CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen van de site of het gebruik van een van haar diensten door de gebruiker.

 

 

  1. Sitebeschikbaarheid en toegang tot services

 

Ondanks de inspanningen om elke onderbreking van de dienstverlening door technische problemen zoveel mogelijk te vermijden, geeft CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. geen garantie voor een ononderbroken of foutloze toegang tot de site, of dat de site vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en sluit in het bijzonder alle garanties uit met betrekking tot de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en de geschiktheid van de site om te voldoen aan de verwachtingen of behoeften van de gebruiker. CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het onvermogen voor de gebruiker om door de site te bladeren of een van zijn diensten te gebruiken. CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. behoudt zich bovendien het recht voor om de levering van diensten eenzijdig te onderbreken en kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele beëindiging van de toegang tot de diensten.

  1. Gebruik van informatie door de gebruiker

 

De gebruiker verbindt zich ertoe de auteursrechten van CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. en derden volledig te respecteren. De openbaarmaking van handelsmerken, foto's, ontwerpen, afbeeldingen, teksten op de site van CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. kan niet worden geïnterpreteerd als het verlenen van een gebruiksrecht aan de gebruiker.

 

 

  1. Gebruikersaccount, wachtwoord en beveiliging

 

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn profiel (adres, e-mailadres en wachtwoord). De gebruiker gaat ermee akkoord dat CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. geen enkele aansprakelijkheid treft voor verlies of schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van het gebruikersprofiel.

 

 

  1. Hyperlinks naar andere sites die niet beheerd worden door CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V ..

 

De aanwezigheid van hyperlinks op de site van CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. betekent niet dat CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. controle uitoefent over deze sites, noch dat CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. in staat is om systematisch de inhoud te controleren van sites die via hyperlinks naar hun eigen sites zijn gelinkt.

 

CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden jegens de gebruiker, derden of de overheid voor contractuele inbreuken of andere inbreuken, al dan niet opzettelijk, van de geldende nationale of internationale wet- of regelgeving (inhoud onwettig, lasterlijk, racistisch of anderszins verwerpelijk) van de inhoud van sites die door middel van hyperlinks aan zijn eigen site zijn gekoppeld.

  1. Vertrouwelijke informatie

 

CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. wenst geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u te ontvangen op haar Site. Alle niet-persoonlijke informatie die aan CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. wordt gecommuniceerd worden als niet vertrouwelijk beschouwd. Door niet-persoonlijke informatie of documenten te communiceren met CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V., geeft u toestemming aan CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. op een niet-beperkende en onherroepelijke manier om dergelijke informatie en materialen te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, te verwerken, te wijzigen, te verzenden en te verspreiden. U machtigt ook CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. om de ideeën, concepten en knowhow te exploiteren die naar een doel worden gestuurd. We zullen echter uw naam niet geven of onthullen indien u materialen of andere informatie aan ons hebt doorgegeven, tenzij:

 

- U ons de machtiging geeft om dit te doen,

- We zullen het materiaal of andere informatie die u naar een specifiek deel van de site stuurt, met uw naam publiceren of gebruiken, of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

Ga naar de privacypagina voor meer informatie over het beschermen van uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres.

 

 

Auteursrechten

 

De materialen en diensten op deze site zijn beschermd door auteursrechten en/of intellectuele eigendomsrechten. Elk ongeoorloofd gebruik van de materialen en diensten op deze site kan in strijd zijn met deze wetten.

 

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit document, verlenen CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. en haar leveranciers u geen expliciete of impliciete rechten op octrooien, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen met betrekking tot materialen en diensten.

 

Rechten om materialen en diensten op de site te gebruiken

Met betrekking tot het persoonlijk gebruik van documenten, teksten, artikelen, tabellen, afbeeldingen, bestanden op de website van CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V.; hierbij geeft CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. u toestemming om de op de site beschikbare documenten in te zien, te kopiëren, te downloaden en af ​​te drukken, in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

 

- Documenten mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden, voor interne informatie en voor niet-commerciële of reclamedoeleinden.

- De documenten kunnen niet worden gewijzigd of verspreid.

- CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment de toestemming in te trekken om de documenten en informatie van de site te raadplegen, te downloaden en af ​​te drukken. Elk gebruik van de bovengenoemde rechten moet onmiddellijk worden stopgezet na schriftelijke kennisgeving van CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V..

- De aan u verleende rechten vormen een licentie en geen eigendomsoverdracht.

- De volgende copyright- en toestemmingsvermeldingen moeten in elk document voorkomen: “Copyright © 2021 www.rbs-cp.be. Alle rechten voorbehouden. "

- Code om te kopiëren: <P> Copyright © 2021 <A href="http:// www.rbs-cp.be/"> www.rbs-cp.be </A>. Alle rechten voorbehouden. </P>

- Copyright, handelsmerken en andere eigendomsvermeldingen kunnen niet worden verwijderd.

 

Voorvernoemde rechten met betrekking tot het raadplegen, downloaden en afdrukken van op de site aangeboden documenten en informatie zijn niet van toepassing op de vormgeving of lay-out van de site. Voor persgebruik kunt u contact opnemen met CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V..

 

Aanmaken van hyperlinks naar de CHEMISCHE PRODUCTEN R. Borghgraef S.A.-N.V.

 

CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. geeft toestemming voor het creëren zonder voorafgaand verzoek van oppervlakkige links die terugkeren naar de startpagina van CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. of naar een andere pagina als geheel.

 

Anderzijds kan het gebruik van technieken die gericht zijn op het syndikeren of opnemen van de gehele of een deel van de site in een internetsite, terwijl de exacte oorsprong van de informatie, al is het maar gedeeltelijk, wordt gemaskeerd of die tot verwarring over de oorsprong van de informatie zou kunnen leiden, informatie, zoals framing of in-lining, vereist de schriftelijke toestemming van CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef SA-NV Elk dergelijk verzoek dient te worden gericht aan (rbs@rbs-cp.be)

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot CHEMICAL PRODUCTS R. Borghgraef S.A.-N.V. wordt beheerst door het Belgische recht. Alleen de hoven en rechtbanken zijn bevoegd. In geval van betwisting zal een gedrukte versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden en elke bijlage in elektronische vorm worden aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure.

 

 

URL: www.rbs-cp


Haut de la page

Een unieke ervaring

We doen er alles aan om u een veilige en persoonlijke navigatie te bieden. Hiervoor gebruiken wij cookies om u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw interessegebieden, om anoniem statistische gegevens te verzamelen en om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Google kan uw persoonlijke gegevens en cookies gebruiken om haar advertenties te personaliseren.